SE-VKD: Zephyr 2000C

SE-VKD

Kalle David” är ett låg­vingat, performance-orienterat flyg­plan från 2006 med T-stjärt. Pla­net är byggt främst i kom­po­sit­ma­te­rial med två sitt­plat­ser i dub­bel­kom­mando (pilot/passagerare) och har en motor på 80 häst­kraf­ter för en max­fart på över 260 km/h. Flyg­pla­net är utrus­tat med digi­tal instru­ment­pa­nel (EFIS).

Bräns­le­tan­ken är på drygt 50 liter och bakom förar­sto­larna finns ett utrymme för bagage för en dags­ut­flykt. Den stora trans­pa­renta huven ger en his­nande utsikt!

Eftersom detta flyg­plan är något mera krä­vande av pilo­ten än våra övriga flyg­plan, används den inte för utbild­ning av nya fly­ge­le­ver. Dock kan man efter erhål­let cer­ti­fi­kat boka en tid med en flyglä­rare för typinflygning.

Tek­nisk infor­ma­tion
Till­ver­kare: Atec

Manu­a­ler
Flyg­hand­bok SE-VKD
Last­nings­in­struk­tio­nen SE-VKD
Dynon Avio­nics EFIS-D100 Pilots User Guide
Dynon Avio­nics EFIS D100 Lathund